Monika Kamińska

NAJWIĘCEJ NOWOŚCI W BUTIKU PRZY UL. NIECAŁEJ 7 W WARSZAWIE! 

do kasy suma: 0,00 zł
EN / PL
Wygraj 2000 zł na zakupy z Moniką Kamińską w naszym butiku!
Wygraj 2000 zł na zakupy z Moniką Kamińską w naszym butiku!

FORMULARZ KONKURSOWY: TUTAJ

Regulamin Konkursu „Wygraj 2000 zł na zakupy z Moniką Kamińską!”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Wygraj 2000 zł na zakupy z Moniką Kamińską” zwanego dalej „Konkursem” jest MK Limited sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowej 65 lok. 5, 00-876 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000943429, NIP 5272984444, dalej zwana „Organizatorem”.

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

3. Konkurs trwa od 15.03.2024 do 15.04.2024, a czas na realizację zadania konkursowego Uczestnicy mają od dnia 15.03.2024 r. do dnia 15.04.2024 r. do godziny 19:00.

4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na oficjalnym profilu marki Monika Kamińska na stronie www.instagram.com w dniu 30.04.2024.

5. Niniejszy regulamin Konkursu (zwany dalej „Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród Uczestnikom Konkursu działającym niezgodnie z Regulaminem lub niespełniających wymogów w nim określonych lub wykluczenia na każdym etapie konkursu Uczestnika Konkursu, który działa w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu, opisanymi w Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

7. Organizator nie ma obowiązku informowania Uczestników o wykluczeniu z Konkursu.

8. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (dalej zwana „Komisją”) składająca się z 2 osób wskazanych przez Organizatora. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają zmianom.

9. Organem rozstrzygającym wątpliwości dotyczące przebiegu Konkursu jest Komisja.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.

11. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, podawane przez Uczestnika Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi.

12. Informacje o Konkursie oraz o jego przebiegu i wynikach będą opublikowane na profilu Organizatora na serwisie instagram.com.

§ 2 Uczestnicy Konkursu

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, które spełnią warunki uczestnictwa w Konkursie i wykonają zadanie konkursowe.

2. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie zasady w nim opisane.

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy Organizatora oraz również członkowie ich rodzin.

§ 3 Zasady uczestnictwa i przebieg konkursu

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

(a) odwiedzenie butiku stacjonarnego pod adresem: ul. Niecała 7, 00-098 w dniach 15.03.2024 -15.04.2024

(b) zapoznanie się z Regulaminem w butiku stacjonarnym pod adresem: ul. Niecała 7, 00-098

(c) dokonanie zakupów w dniach 15.03.2024 -15.04.2024 na kwotę minimum 99 zł

(d) zarejestrowanie paragonu poprzez formularz online udostępniony przez pracownika butiku. Uczestnik musi zachować paragon konkursowy.

(e) udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe poprzez formularz online udostępniony przez pracownika butiku

(f) wysłanie formularza online                                                                                                  

2. W Konkursie biorą udział jedynie prawidłowe zgłoszenia, a zadanie konkursowe polega na:

(a) zrób zakupy w butiku stacjonarnym Monika Kamińska na kwotę minimum 99 zł, zachowaj paragon

(b) odbierz ulotkę z kodem QR od pracownika butiku, zeskanuj kod i otwórz formularz online

(c) zarejestruj paragon w formularzu online: podaj numer paragonu, datę zakupów, imię i nazwisko oraz adres e-mail i telefon

(d) odpowiedzeniu na pytanie: “Opisz jakie sposoby i strategie stosujesz, aby wyeliminować plastik z codziennego życia? Podziel się swoimi patentami na redukcję zużycia plastiku oraz opisz, jakie działania podejmujesz codziennie, by aktywnie poszukiwać i wprowadzać alternatywne rozwiązania do swojego otoczenia.”

(e) wyślij formularz online

3. Uczestnik może dokonać kilku zgłoszeń, rejestrując kolejne paragony. 

4. Odpowiedzi na zadanie konkursowe nie mogą zawierać treści niecenzuralnych czy obraźliwych.

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni decyzją Komisji powołanej przez Organizatora oraz po zweryfikowaniu przez Komisję czy wszystkie wymogi udziału w Konkursie zostały spełnione przez Uczestnika.

6. Decyzje Komisji są ostateczne i niepodważalne (brak możliwości odwołania się od decyzji Komisji), a Komisja w swoich decyzjach jest całkowicie autonomiczna.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w jego trakcie o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez stosowny komunikat umieszczony w serwisie Instagram.

§ 4 Nagrody i zwycięzcy

1. W Konkursie zostanie przyznana 1 nagroda główna.

2. Nagrodę stanowią zakupy w towarzystwie Moniki Kamińskiej w butiku stacjonarnym Monika Kamińska, oraz bon o wysokości 2000 zł do wykorzystania podczas tych zakupów 

3. Nagroda zostanie przyznana wybranym decyzją Komisji Uczestnikom, którzy wykonali zadanie konkursowe i spełniają warunku udziału w Konkursie.

4. Zdobywca Nagrody zostanie poinformowany przez Organizatora o wygranej poprzez wysłanie wiadomości na podany adres e-mail.                                                                       

5. Brak możliwości kontaktu ze Zdobywcą Nagrody - brak odpowiedzi na wiadomość e-mail w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników będzie skutkować utratą prawa do Nagrody.

6. Szczegóły odebrania Nagrody, w tym termin odbioru zostaną ustalone ze Zwycięzcą, jednak odbędzie się to nie później niż do końca 2024 roku. 

7. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, usługi ani też równowartość pieniężną. Zdobywca Nagrody nie może przenieść prawa do niej na osoby trzecie, bez zgody Organizatora.

§ 5 Przetwarzanie danych osobowych

1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do zaprezentowania zwycięzców oraz przekazania im Nagród.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.

3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym celem wydania im Nagród. Informacje dotyczące Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora.

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla w/w celów, jest niezależna od czasu trwania Konkursu. Zgoda może być odwołana w każdym czasie.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w przepisach prawa. Każdy Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przekazując pełne imię i nazwisko Użytkownika oraz jego adres e-mail i nazwę Konkursu lub drogą pisemną na adres Organizatora. Złożenie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu, uważane będzie za wycofanie się Uczestnika z Konkursu. Wycofanie zgody uniemożliwiające przekazanie Uczestnikowi Nagrody uprawnia Organizatora do odmowy jej wydania.

§ 6 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy Konkursu winni zgłaszać na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie zostanie rozpatrzona.

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji.

Adres do złożenia/wysłania reklamacji:
Monika Kamińska
ul. Niecała 7
00-098 Warszawa.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, jeżeli zmiany te są korzystne dla Uczestników Konkursu oraz do przedłużenia trwania Konkursu. Organizator każdorazowo ogłosi zmiany w Regulaminie w serwisie Instagram.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub/i skrócenia czasu trwania Konkursu.

3. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez sąd o właściwości zgodnej z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego

4. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się
z Organizatorem pod adresem e-mail: info@monikakaminska.com.

5. Regulamin jest dostępny do wglądu w Butiku oraz na stronie www.monikakaminska.com.

Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres e-mail: info@monikakaminska.com z informacją o takiej rezygnacji. Rezygnacja w przypadku zwycięzcy Konkursu powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium